گـاهـی وقـتـی دلـم …

فـقـط سـنـگـیـنـی نـگـاهـت …

رو مـیـخـواد که زُل بـزنـی بـهـم …

و مـ ـن بـه روی خـودم نـیـارم . . .

انقدر دوست دارم ک بعضی وقتا یادم میره ک  دوستم ندارری !

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:26 ] [ محمد ]
[ ]

غصه مــــرا خورد…
وقتی دیدم

دست به سینه ایستادی…!

تمام راه را
برای

اغوشــــــت

دویـــــــــده بودم …

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:26 ] [ محمد ]
[ ]

کارم …
از یکی بود و یکی نبود گذشت،

من در اوج قصه غرق شده ام …

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:26 ] [ محمد ]
[ ]

فقط برای یکبار!!!

فقط برای یــــــــ ـــــک بار هم که شده،

مرا در افسون مبهم یک دروغ شناور کن…!

سربه گوش من بگذار و آرام بگو: دوستَــــت دارم…!

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:26 ] [ محمد ]
[ ]

چرا که می دانم…

می دانم که چه ها در سرزمین دلم خواهند کرد …

و من در برابرشان جز …

“نگریستن” چاره ای ندارم .

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:25 ] [ محمد ]
[ ]

 

کَـــــر شدم !!!

چقدر نوشته های اینجا بلند گریه می کنند !

انگار تقصیر هم ندارند … !

انگار زیاد منتظر ماندند ، و شاید حدیث بی قراریست و یا …

عاشقانه هایی که نوشتن ندارد…

و من …

هنوز رویا می بافم …

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:25 ] [ محمد ]
[ ]

 

 

گـاهـى …

دلـت”بـه راه” نیسـت !!

ولـى سـر بـه راهـى …

خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى …

و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد …

کـه تــــو … “روبـراهـى”….!

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:24 ] [ محمد ]
[ ]

عشق من  . . .

از نبودنت دلگیر نیستم . . .

از اینکه روزی بودی دلگیرم . . .

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:24 ] [ محمد ]
[ ]

ازبوسه های قلابی تلفنی خسه شدم

ازبغل های محکم اس ام اسی

 از عشق بازی های داغ چت

 از همه خسته ام

 تو کنارم باش

 هوای تنت کافیست....

 

[ جمعه بیست و چهارم بهمن 1393 ] [ 16:23 ] [ محمد ]
[ ]